יום שישי, 7 באוקטובר 2016

Sanhedrin model for significant learning

מעגל סנהדרי״ן לקהילות למידה משמעותית

למידה משמעותית היא למידה "המזמנת חוויית למידה רגשית, חברתית וקוגניטיבית, המושתתת על שלושה רכיבים המתקיימים בו זמנית: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, רלוונטיות ללומד".
·        ערך ללומד
·        מעורבות הלומד
·        רלוונטיות ללומד
ערך: לנלמד יש משמעות וחשיבות לגבי הלומד תוך בחירה בתהליך ביקורתי אישי.
מעורבות: הלומד פעיל מתוך סקרנות, הנעה, חדווה והשקעה פנימית, מוטיבציה, יוזמה והרחבת הנושא הנלמד.
רלוונטיות: הלומד מבטא במפורש ו/או על ידי בחירה מה ללמוד וכיצד ללמוד על פי צרכיו השונים: אינטלקטואליים, רגשיים. חברתיים ופיזי-מוטוריים.

מודל סנהדרי"ן פותח על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, כדי לתת מענה לצורך ליצירת תרבות הבנויה על שגרת למידה. מעגלי סנהדרי״ן מהווים פלטפורמה אחידה ללמידת עמיתים המייצרת שפה משותפת. כל המנהלים הופכים לקהילה לומדת על-פי התפישה ש"המודל הוא המסר".
פירוט המודל בשילוב רכיבי הלמידה המשמעותית:
סבב: כל משתתף מציע עמדה/ נושא/ כלי או אירוע (החל מהפעם השנייה מתחילים בסגירת מעגל/סיכום יישום הלמידה מהפעם הקודמת) (רלוונטיות לכל חברי הקהילה). 
ניתוח: ניתוח העמדה/ הנושא/ הצגת הכלי או האירוע הנבחר על-ידי היחיד. 
הבנה: בירור מעמיק דרך שאלות אינפורמטיביות/ הבהרה (מעורבות של כל חברי הקהילה).
דילמה: ניסוח דילמה ניהולית/ חינוכית/ פדגוגית במושגי עקרונות מתנגשים (הערך ללומדים מתבהר ומודגש).
ריבוי: מגוון רחב של פתרונות מעשיים/ התנהגויות גלויות (מעורבות של כל חברי הקהילה).  
יחיד: בוחר, מיישם ומדווח בפעם הבאה.
נוכחים: בוחרים וממשיגים למידה (רלוונטיות לכל חברי הקהילה).

שלושת השלבים הראשונים מתעסקים במידת הרלוונטיות ומעורבות השותפים בקהילה ללמידה.
בשלב הדילמה מוצגים הערך או הערכים המתנגשים בסיטואציה/ נושא/ הפעלת הכלי. השיח הוא על דיוק הערכים המשפיעים על מודל קבלת ההחלטות או שיקול הדעת לביצוע.
בשלושת השלבים האחרונים ממשיכה המעורבות והרלוונטיות לשותפים לקהילה.
תהליך הלמידה המשמעותית יושלם רק במפגש הבא בו יתקיים סיכום של הנושא/ האירוע/ הכלי שנותח/ נלמד ויפתח מעגל למידה חדש או מתוך רלוונטיות ובחירה ימשיך מעגל העמקה או התקדמות באותו נושא.


המעגל נפתח בסבב או סדר המפגש בדגש על רלוונטיות לכל הלומדים 
ניתוח אירוע/ הצגת נושא או כלי ליצירת מעורבות 
הבנת עומק של האירוע/ הנושא או הכלי
הגדרת הערך כדילמה
ריבוי פתרונות דרך מעורבות מקסימום שותפים
יחיד או יחידים מתחייבים להשלים את תהליך הלמידה לידי יישום התנהגותי
נוכחים מבצעים רפלקציה אישית על תהליך הלמידה
סגירת מעגל במפגש הבא דרך דיווח ההתנהגויות שבוצעו בעקבות תהליך הלמידה הקבוצתי: הזדמנות לרפלקציה, למידה מניסיון האחרים.
·        ניתן לפתוח מעגל למידה חדש ומעמיק יותר או לעבור לנושא/ אירוע/ הכלי הבא.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה