יום שישי, 8 ביולי 2016

MABAT feminine leadership model

מודל מב״ת: ייחודה של מנהיגות נשית בחינוך


מודל מב״ת הוא תוצאה של תהליך חיפוש אחר ייחודה של מנהיגות נשית בחינוך, כחלק מליווי פיתוח מקצועי במרכז הפסג״ה בבת-ים. ניר גולן, המשמש כיועץ שותף לצוות המוביל, פיתח את מודל מב"ת כבסיס רעיוני להקמת מרחב למנהיגות נשית בחינוך (מלנ"ב), במרכז הפסג״ה. המרחב מכיל פורום נשים מנהיגות ארצי וגלובלי, מסגרות ייחודיות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה להטמעת התפישה במערכת החינוך, ואקדמיזציה של המודל. ביהדות מב״ת הוא ראשי תיבות של הפסוק ״מנשים באהל תבורך״. המקור נמצא בתחבולה של יעל שהרגה את סיסרא, ובכך, למעשה, סיימה את המלחמה. מחקר של Hay Group שעסק ביכולות הקריטיות להצלחת מנהיגים בסביבה מטריציונית זיהה 4 כאלה: אמפתיה, ניהול קונפליקטים, השפעה ומודעות עצמית לפי הערכות של 360 מעלות (דיווח עצמי, עמיתים, מנהלים, עובדים). נשים היו גבוהות מגברים בכל היכולות הללו באופן משמעותי ומובהק מאוד.
דבורה הנביאה היללה את יעל בשירתה בספר שופטים (ה', כ"ד): "תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך". נשים מנהיגות משתמשות בצורה ייחודית בהתמודדות מול אתגרים עתידיים: פיתוח אנשים, ניהול ציפיות ותגמול על הישגים והשראה. יש להבין את הלשון הכפולה: "תבורך מנשים... מנשים באהל תבורך", בייחודה של המנהיגה הנשית במקרא.

מודל מב״ת הוא תוצאה של תהליך חיפוש אחר ייחודה של מנהיגות נשית בחינוך, כחלק מליווי פיתוח מקצועי במרכז הפסג״ה בבת-ים. ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות, המשמש כיועץ שותף לצוות המוביל, הציג את המודל כבסיס רעיוני להקמת מרחב למנהיגות נשית בחינוך במרכז הפסג״ה (מלנ"ב). המרחב יכיל פורום נשים מנהיגות ארצי וגלובלי, מסגרות ייחודיות לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה להטמעת התפישה במערכת החינוך, אקדמיזציה של המודל וכל זאת בשיתוף עם אגף החינוך בעיר.

מודל מב״ת עומד מול שלושה תפקודים בהם המנהיגה מובילה: 
מטה-קוגניציה: ראיית-על כוללת
בין-אישי: אמפתיה והובלת קונפליקטים
תוך-אישי: ענווה ומודעות עצמית

מטה-קוגניציה:
תפישה וראייה כוללת, אינטגרטיבית.
         משלבת תהליכי חשיבה רפלקטיביים כחלק בלתי נפרד מביצוע משימות.
         מזמנת התנסות בתהליכי ניתוח טעויות/הצלחות והערך.
         מפעילה רפלקציה ומעדכנת תוצרים בהתאם.
         מדווחת על למידה אישית בעקבות הרפלקציה.

בין-אישי: 
יכולת הכלה ואמפתיה.
         מקיימת תקשורת בין אישית תקינה.
         מסוגלת לוותר ומתחשבת בזולת.
         מאפשרת לכל חבר בצוות לבוא לידי ביטוי.
         משתתפת בביצוע מטלות ותורמת לתוצר הצוותי.
         מגלה פתיחות וסובלנות לדעות ורעיונות מקשיבה ונותנת משוב מכבד ומקדם.
         מנהלת שיח מכבד ומקדם.
         משתמשת בשיח ליצירת הסכמות, להחלפת דעות/ביצוע משימה/על פי הצורך.

תוך-אישי: 
מודעות עצמית וענווה אמיצה.
         מתמידה בביצוע התפקיד והמשימות.
         נוטלת אחריות בתחומים שונים.
         משתפרת באיכות הביצוע ממשימה למשימה.
         מעודדת ומוקירה מאמץ, הצלחה, יזמות.
         משקיעה זמן ומאמץ בלמידה גם כשהדבר כרוך בקשיים, במחירים גבוהים ובאי הצלחות.
         מאמינה בעצמה וביכולותיה.
         חותרת להצלחה בהתמדה.
         פועלת בהצלחה במצבים חדשים.
         מסוגלת להעריך את ביצועיה באובייקטיביות.
         משתפת ברגשות.

גברים עושים יותר שימוש במנהיגות מתגמלת ונמנעת, ששמה דגש על חיבור בין הצלחות וטעויות להכרה, הוקרה ותגמול. נשים יותר נוטות למנהיגות מעצבת- הנעת עובדיהן, הבעת אופטימיות והתלהבות ביחס למטרות עתידיות, מציבות חזון אמיץ של העתיד, מפתחות את הכפופים אליהן, מתייחסות אליהן באופן אישי ומתגמלות על התנהגות ראויה.

מודל מב"ת למנהיגות נשית, נהגה על-ידי ניר גולן, מומחה לחינוך ומנהיגות. ייחודו של המודל הוא בחיבור בין הפרקטיקה והתיאוריה. מודל מב"ת נבנה והתגבש לצורתו הנוכחית במערכת החינוך, בשיתוף פעולה עם צוות מרכז פסג"ה בת-ים. בצוות ההיגוי היו שותפות: עינת רום- מפקחת על הפיתוח המקצועי מחוז תל אביב, חנה הררי- מנהלת פסג"ה בת-ים, וטלי לוי- סגנית מנהלת פסג"ה בת-ים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה